Meteen naar de inhoud

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID
PRIVACYBELEID VAN https://www.bballegrabrigata.it/
DEZE TOEPASSING VERZAMELT BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS VAN ZIJN GEBRUIKERS.
Dit document kan worden afgedrukt met de afdrukopdracht in alle browserinstellingen.

Gegevensbeheerder
Robert Mazzoni

 

Locatie, Via Aquila, 2, 17024 Finale Ligure SV

E-mailadres van de eigenaar: info@bballegrabrigata.it

Soorten verzamelde gegevens
Onder de Persoonsgegevens die onafhankelijk of via derden door deze Applicatie worden verzameld, bevinden zich: Trackingtools; Gebruiksgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht. Als de Gebruiker weigert ze mee te delen, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn om de Dienst te leveren. In gevallen waarin deze Applicatie aangeeft dat sommige Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of voor de werking ervan.
Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies – of andere trackingtools – door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, heeft, tenzij anders aangegeven, tot doel de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren, naast andere doeleinden beschreven in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij het recht heeft om deze mee te delen of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Wijze en plaats van verwerking van de verzamelde Gegevens
Methoden van behandeling
De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en/of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de Verwerkingsverantwoordelijke kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Applicatie (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, ook door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van Beheerders is altijd op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wettelijke basis van de behandeling
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker in het geval dat een van de volgende voorwaarden bestaat:

de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige jurisdicties kan de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder de toestemming van de Gebruiker of een andere van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen, zolang de Gebruiker geen bezwaar maakt (“opt-out”) tegen een dergelijke behandeling. Dit is echter niet van toepassing indien de verwerking van Persoonsgegevens wordt beheerst door de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
de behandeling is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van openbaar gezag waarmee de verwerkingsverantwoordelijke is belast;
de verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van derden.
Het is echter altijd mogelijk om de Verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien is in een contract of noodzakelijk is om een ​​contract te sluiten.

Plaats
De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin de Gebruiker zich bevindt. Om meer informatie te verkrijgen over de plaats van verwerking, kan de Gebruiker het gedeelte raadplegen met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de wettelijke basis van de overdracht